วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วิธีสร้างความโชคดีที่ยั่งยืน ก่อนการลงทุน


เริ่มต้นด้วยการรักษาศีล 5

กราบพระ 3 ครั้ง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

บูชาพระรัตนตรัย

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

สุปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)


อาราธนาศิล 5

อะหังภันเต ติสะระเนนะสะหะ ปัญจะสีลา นิยาจะมิทุติยัมปิ อะหังภันเต ติสะระเนนะสะหะ ปัญจะสีลา นิยาจะมิ
ตะติยัมปิ อะหังภันเต ติสะระเนนะสะหะ ปัญจะสีลา นิยาจะมิ


ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ


ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ


ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ


สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ


มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ


สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ


อธิษฐานการรักษาศีล 5

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่า ต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะขอรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ดังเดิม


สรุปศีล 5

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทาสมาทิยามิ


อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทาสมาทิยามิ


อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทาสมาทิยามิ


กราบพระ 3 ครั้ง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์


*การทำทาน 100 ครั้ง บุญไม่เท่าการรักษาศีลห้า 1 ครั้ง*

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น